Hacettepe Üniv. Eğitim ve Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

  • 08 Haziran 2016
  • 514 kez görüntülendi.
Hacettepe Üniv. Eğitim ve Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

headline (1)

 

 

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim BilimleriEnstitüsü

2016-2017EğitimÖğretim Yılı GüzYarıyılı

İkinci ÖğretimTezsizYüksek Lisans Başvuruları

Başvurutarihleri:

06.06.201622.06.2016

GirişSınav tarihleri:

28.06.201601.07.2016

KONTENJANLAR

Programlar Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim
TC Uyruklu Personel Uluslararası
Asıl Yedek Asil Yedek Asıl Yedek
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 30 15 6 3 8 4
Eğitim Programları ve Öğretim 30 8 3 2
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 20 10 5
İlköğretim
Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı 16 8

SınavTarihi ve Saatleri:

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Statü Sınav Türü Sınav Yeri Tarih Saat
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30-10:30
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 15:00-17:00
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 30.06.2016 16:00
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Okul Yön. ve Eğit. Den. Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
İlköğretim
Okul Öncesi Eğitimi
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü İlköğretim Anabilim Dalı 29.06.2016 09:00

Giriş sınavları,ilgiliAnabilimdallarındailanedilen tarihte vesaatlerde yapılacaktır.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Genel BaşvuruKoşulları:

1.Lisansüstü programlarabaşvuru koşulları”HacettepeÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) ile heranabilimdalınınkendiyönergesihükümlerince belirlenmektedir.Adaylar birdenfazla lisansüstü programabaşvuru koşullarını yerinegetirmelerihalinde vesözlü sınavtarih ve saatlerinin birbiri ileçakışmaması durumunda başvuruyapabilirler.

2.Başvurularda herhangi birücretalınmamaktadır.

3.Önbaşvurularelektronikortamdayapılmaktaolup,adaylarbeyandabulunduklarıbilgilerin resmi belgelerininteslimini,sınava kabulişleminişahsen;şahsenbaşvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekalet verdikleribir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortayaçıkabilecek olansorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.

4.Eksikbelgeile başvuran adayların başvurukayıtişlemleri kesinlikleyapılmayacaktır.

5.Adaylarınbaşvuruiçinbeyanettikleridiplomaveyamezuniyetbelgesiiletranskriptleriniilgili kurumlardan “aslıgibidir”yaptırmaları, yaptıramayacakdurumda olanlarınbelgelerinasılları vefotokopileri ilebirliktegelmeleri gerekmektedir.

6.Yabancı ülkelerdenalınanmezuniyet belgesi veya diplomaile mezuniyet transkriptinin noterdenonaylı tercümeedilerekteslimedilmesigerekmektedir.

7.Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlışbeyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimdebulunulacaktır.

Başvuruda İzlenecekAdımlar:

Başvurular “çevrim-içi” ortamda doldurulacakolan Başvuru Formu ileyapılmaktadır.

Başvuruiçinöncelikle”http://enstitu.hacettepe.edu.tr/”adresindeyeralan”AdayÖğrenci” girişinden sistemeüyeolunması gerekmektedir.

İşlemler:

1.”http://enstitu.hacettepe.edu.tr”adresinden AdayÖğrenciGirişi‘ ni tıklayınız.

2.Açılan enstitü listesindenEğitimBilimlerEnstitüsü‘nün yanındakiseçbutonunu tıklayınız.

3.Başvurmayı istediğiniz anabilimdalının ilgili programını,adı ve düzeyi ileseçerek belirtiniz.

Örnek:OkulÖncesiEğitimi/II. ÖğretimTezsiz YüksekLisansProgramı

4.Buaşamadaaçılanpenceredeistenenbilgileridoldurunuz.İstenenbilgilerigirdiktensonra, ileributonunutıklayınızveaçılan”AdayKayıtveSınavaGirişKimlikBelgesi“ninçıktısını alıp,fotoğraf kutusuna vesikalıkfotoğrafınızı yapıştırınız.

5.Çevrim-içi başvuru işlemitamamlandıktan sonra,doldurulması gerekli bir diğerform da “AdayKayıtBelgesi“(Sınava GirişBelgesi)formudur. EğitimBilimleriEnstitüsünün “Belgeler/Formlar” sayfasındaki(http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html)”Sözlü Sınav GirişKimlikBelgesi”isimlibelgeyi doldurup,çıktısınıalmanız vevesikalıkfotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.

6.Buikibelgeyi,aşağıdalistelenenbelgelerlebirlikte,ilanedilenbaşvurutarihleriarasında

EğitimBilimlerEnstitüsü ÖğrenciİşleriBirimi‘neteslimediniz.

Not:Başvurularşahsen yapılmalıdır. Şahsenbaşvuruyapamayanlardilekçeveyaresmivekalet verdikleribir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler.Başvurudasunulanbelgeleriniadesi yapılmamaktadır. Eksikbelgeilebaşvuru kabul edilmemektedir.

***Aday başvuru ekranında “Başvuru Dönem Ayrıntısı” başlığı altındaki “Açıklama”

bölümünündikkatlice okunmasıbuna görebaşvurunun yapılmasıgerekmektedir.

GerekliBelgeler

1.Diplomaya da MezuniyetBelgesinin OnaylıFotokopisi(1Adet)

Adaylarınbaşvuruiçinbeyanettikleridiplomaveya mezuniyetbelgesiiletranskriptleriniilgili kurumlardan”aslıgibidir”yaptırmaları,yaptıramayacakdurumdaolanlarınbelgelerinasılları vefotokopileriilebirliktegelmelerigerekmektedir.Yabancıülkelerdenalınanmezuniyet belgesiveyadiplomaile mezuniyettranskriptininnoterden onaylıtercüme edilerekteslim edilmesigerekmektedir.Mezuniyetortalamasınınyer aldığıtrankriptteilgilikurumtarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halininbulunmasıve adayların başvuru sırasında

100’lüksistemeçevrilmişnotortalamalarınıkullanmaları zorunludur.

2.Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi ve ya diploma ilemezuniyettranskriptinin noterden onaylıtercüme edilerekteslimedilmesigerekmektedir.Transkripteyeralannot ortalamasının100’lüksistemeçevrilmişhalinin bulunması gerekmektedir.

3.MezuniyetDerecesiniGösterirNotÇizelgesi(Transkript)(1 Adet)

Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisansbaşvurularıiçin Lisans;Doktora başvuruları içinLisansve Yüksek Lisansderecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyetderecesini gösteren transkript.(Diploma eki belgeleri transkriptyerinekabul edilmemektedir.)

4.Nüfus CüzdanıFotokopisi(1Adet)

5.OkulYöneticiliği veEğitimDeneticiliği İkinciöğretim TezsizYüksek Lisansprogramına başvuracak adaylariçin Hizmetbelgesi(1adet)

6. VesikalıkFotoğraf(2Adet)

7.ALES belgesi

8.YabancıDilBelgesi(Sıralama içinisteyen AnabilimDalları için gereklidir)

İKİNCİÖĞRETİMTEZSİZYÜKSEKLİSANSPROGRAMLARINABAŞVURUKOŞULLARI

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

HacettepeÜniversitesi LisansüstüEğitim-ÖğretimveSınavYönetmeliği’ndeöngörülenşartları yerinegetirmişolmak,

Dört yıllıkherhangi bir lisansprogramından mezun olmak,

ALESpuanıgerekliolmamaklabirliktesınavagirerekEşitAğırlıktüründenpuanalanadayların başvuruları sıralanırken dikkatealınacaktır,

Yabancıdilpuanıgerekliolmamaklabirlikte,eğerulusalyadauluslararasıdüzeydeyapılan yabancıdilsınavlardanalınmışbiryabancıdilpuanı varsa,adaylarınbaşvurularısıralanırken dikkatealınacaktır.

OkulÖncesiEğitimi,ÇocukGelişimiProgramlarındanmezunolmak.Bunlardışındadörtyıllık bir lisans programındanmezun olanlar için en az6en fazla 12 kredilik Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamak.

Okul Yöneticiliğive Eğitim DeneticiliğiİkinciÖğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvurabilmekiçin en az2öğretimyılı fiilenöğretmenlik yapmakönkoşuldur.

Giriş SınavSonuçları:

§GirişSınavı,ilgili Anabilimdallarında ilan edilen tarihtevesaatlerdeyapılmaktadır.

§Giriş Sınavı aşamasında başarılısayılmakiçintam notun, en az%50’sinin, alınması gerekmektedir.

§Genel Başarı Notunun 100 üzerinden,en az 60,olmasıgerekir.

§GirişSınavSonuçlarısonucundamevcutkontenjanlardoğrultusundakesinkayıtyaptırma hakkınıeldeedenlerile varsayedek kayıt yaptırmahakkınıeldeedenlerinlistesi15.07.2016 tarihindeEnstitüweb sayfamızdan ilan edilecekolup ayrı bir bilgilendirmeyapılmayacaktır.

§Yabancı DilEşdeğerliklerive Puan dönüşümleri:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ